ليست قیمت محصول
ر نام محصول حداقل تعداد خريد   عدد قيمت واحد نمایندگی قيمت واحد کاربران
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1 145.00 ریـال 160.00 ریـال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000 140.00 ریـال 155.00 ریـال