ليست قیمت محصول
ر نام محصول حداقل تعداد خريد   عدد قيمت واحد نمایندگی قيمت واحد کاربران
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 1 400.00 ریـال 500.00 ریـال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه(واحد ... 10000 380.00 ریـال 480.00 ریـال